Technikum

Technik reklamy może być zatrudniony jako:

 

 • kierownik zlecenia – osoba odpowiedzialna za całościowy przebieg kampanii lub promocji;
 • pracownik działu kreacji – pracownik tworzący hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.;
 • pracownik działu mediów – osoba wybierająca najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

Zawód technika  reklamy ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

 

 • przygotowania oferty produktów i usług reklamowych;
 • prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • tworzenia przekazu reklamowego;
 • projektowania środków reklamy;
 • tworzenia planu medialnego;
 • przygotowania środków reklamowych;
 • badania skuteczności reklamy.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • korzystać z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
 • rozpoznawać rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej

i marketingowej;

 • stosować narzędzia marketingu;
 • opracować ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów;
 • opracować cenniki produktów i usług reklamowych;
 • przygotować prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego;
 • identyfikować typy klientów;
 • prezentować ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • prowadzić sprzedaż produktów i usług reklamowych zgodnie z przyjętą strategią marketingową;
 • realizować zlecenia i zamówienia na produkty i usługi reklamowe;
 • określać cele przekazu reklamowego;
 • dobierać narzędzia promocji;
 • pozyskiwać oraz przetwarzać informacje niezbędne do realizacji reklamy;
 • dobierać środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
 • dobierać środki prezentacji przekazu reklamowego;
 • stosować programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
 • stosować przepisy prawa oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.
 • projektować różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
 • projektować elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
 • dobierać nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
 • dobierać media do przyjętej strategii reklamy;
 • ustalać czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
 • sporządzać plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
 • planować etapy produkcji środków reklamowych;
 • przygotowywać reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej
 • oceniać jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
 • określać efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

 

 • aktywnych,
 • sprawnie komunikujących się,
 • zrównoważonych emocjonalnie i odpornych psychicznie,
 • mających poczucie estetyki,
 • z fantazją i pasją,
 • umiejących pracować w zespole,
 • potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem organizacji reklamy. Nauka trwa 4 lata. W klasie trzeciej uczniowie odbywają  praktyki zawodowe. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie poniższych kwalifikacji A.26 i A.27 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie

W zawodzie technik organizacji reklamy kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego 
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową