Technikum

Technik ekonomista

Kształcenie w tym kierunku ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie:

• księgowego, 

• maklera giełdowego w biurach maklerskich,

• doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach,

• dystrybutora w firmie handlowej,

• agenta ubezpieczeniowego,

• bankiera,

• analityka rynku w banku,

• analityka rynku w firmie,

• pracownika w firmie public relations.

Perspektywy pracy? Bardzo szerokie! Ekonomista może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w urzędach skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

Zawód technika ekonomisty ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie umiejętności:

● stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa,

● obliczania podatków,

● prowadzenia spraw kadrowo – płacowych,

● sporządzania biznesplanu firmy i analizowania jej działalności.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

● sporządzać dokumenty księgowe,

● prowadzić rachunkowości,

● ustalać wynik finansowy,

● stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne,

● podejmować decyzje ekonomiczne,

● sporządzać uproszczony Biznes Plan,

● sporządzać plan działania małego przedsiębiorstwa,

● sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,

● obliczać zobowiązania podatkowe,

● stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie,

● projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową, sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,

● wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,

● prowadzić korespondencję handlową i służbową,

● przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe,

● obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Zawód przeznaczony jest dla osób:

● operatywnych w działaniu,

● uczciwych,

● sumiennych i zdyscyplinowanych,

● odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu,

● komunikatywnych,

● posiadających umiejętność rozwiązywania problemów,

● posiadających umiejętności organizatorskie,

● stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,

● gotowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Do podjęcia nauki na tym kierunku zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem ekonomicznym. Nauka trwa 4 lata. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają  praktyki zawodowe w renomowanych jednostkach organizacyjnych oraz w firmie symulacyjnej  w szkole. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Może przystąpić do egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminu maturalnego może kontynuować naukę na wyższej uczelni.

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami.

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym i organizuje egzaminy dla naszych absolwentów.

Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie poniższych kwalifikacji A.35 i A.36 oraz ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

W zawodzie technik ekonomista kształcimy w dwóch kwalifikacjach:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

W zawodzie tym będą realizowane dwa przedmioty ogólnokształcące na poziomie rozszerzonym:

1. Język obcy – angielski, niemiecki

2. Do wyboru: geografia lub matematyka

Rozszerzenia tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

● samodzielnego wykonywania lub współdziałania przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych,

● prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową,

● sprzedażą produktów,

● prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych,

● wykonywanie typowych prac biurowych