Technikum

 1. Opis kierunku zgodnie z założeniami podstawy programowej

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań w zakresie prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji kadrowej, prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS, prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami, organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych; ewidencjonowania operacji gospodarczych, przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wyceny składników aktywów i pasywów, ustaleniawyniku finansowego, sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz prowadzenia analizy finansowej.Praca technika rachunkowości jest pracą biurową.Niezbędne predyspozycje zawodowe to : szczególnie wskazane są uzdolnienia do nauk ścisłych, zainteresowania prawnicze, zdolności rachunkowe i organizacyjne a także: koncentracja uwagi, dokładność, pamięć wzrokowa, analityczny umysł, podzielność uwagi, systematyczność w działaniu, zdolność do odpowiedzialności finansowej .Absolwenci kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansów, specjalisty ds. kadr i płac. Prowadzenie rzetelnej rachunkowości jest niekwestionowanym wymogiem funkcjonowania każdej organizacji gospodarczej. Nieprzerwanie obserwuje się zapotrzebowanie na pracowników z wiedzą praktyczną którzy są w stanie realizować w organizacji podstawowe funkcje z zakresu rachunkowości
i zarządzania finansami. Proponowany kierunek będzie kształtował kwalifikacje przyszłego pracownika, zwracając szczególną uwagę na praktyczne umiejętności w zakresie znajomości zasad i norm rachunkowości oraz biegłego posługiwania się obsługą programów księgowych. Wobec tego zasadnym jest powołanie omawianego kierunku.

 1. Kwalifikacje i zadania

Zgodnie z projektem podstawy programowej dla zawodu Technik Rachunkowości wyodrębnione zostały dwie kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych;

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami
 1. W zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenia analizy finansowej.

Poza tym kandydat do tego zawodu powinien spełniać następujące wymagania:

 • umiejętność sprawnego komunikowania się oraz szybkiego nawiązywania kontaktów
 • dobra pamięć
 • spostrzegawczość
 • dokładność i systematyczność w działaniu
 • systematyczność i wytrwałość
 • umiejętność współdziałania

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwent technikum rachunkowości ma otwartą drogę do zawodu na bardzo chłonnym rynku. Znajdzie zatrudnienie jako specjalista ds. finansów, specjalisty ds. kadr i płac, księgowy:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych,
 • biurach rachunkowych, bankach, i zakładach ubezpieczeń społecznych, urzędach skarbowych,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż..