Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele           

W związku z decyzją MEN o przedłużeniu nauczania na odległość do dnia 26 czerwca 2020 r. informuję, że:

  • Zajęcia do dnia zakończenia roku szkolnego 2019/2020 będą realizowane w formie nauczania na odległość (nauczania zdalnego).
  • Możliwe są nadal konsultacje dla uczniów na terenie naszej szkoły zgodnie
    z obowiązującymi procedurami. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Celem ich jest możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
  • W związku z egzaminami maturalnymi organizowanymi w szkole od dnia 8 czerwca 2020 r. przesuwam niewykorzystane dni wolne od zajęć dydaktycznych tzw. dni dyrektorskie na następujące terminy:

1 dzień (planowany wcześniej na 4 maja 2020 r.) – poniedziałek 8 czerwca 2020 r. – matura

2 dzień (planowany wcześniej na 23 czerwca 2020 r.) – wtorek 9 czerwca 2020 r. – matura

3 dzień (planowany wcześniej na 24 czerwca 2020 r.) – środa 10 czerwca 2020 r. – matura

4 dzień tak jak planowano wcześnie – piątek po Bożym Ciele 12 czerwca 2020 r.

             W tych dniach nie będzie realizowane nauczanie zdalne. W indywidualnie

             uzasadnionych przypadkach, w razie potrzeby związanej z procedurą klasyfikacji

             końcowej możliwe jest przesyłanie przez uczniów zadań zaliczeniowych w powyższe

             dni wolne od zajęć dydaktycznych.

  • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna planowana jest na dzień 22 czerwca 2020 r. Do tego czasu powinny być wystawione wszystkie oceny z przedmiotów, zajęć praktycznych i oceny z zachowania zgodnie z obowiązującymi w Statucie szkoły terminami i procedurami. Przy ustalaniu oceny z zachowania brane będą pod uwagę oceny za I okres oraz postawa ucznia podczas realizacji nauczania zdalnego.
  • Uczniowie klas III Branżowej Szkoły I Stopnia będą mogli odebrać świadectwa ukończenia szkoły oraz inne dokumenty w piątek 26 czerwca 2020 r. O godzinie, formie i procedurze odbioru dokumentów poinformujemy zainteresowane klasy w oddzielnej wiadomości w terminie późniejszym.

                                                                 Z pozdrowieniami

Dariusz Grzesik – dyrektor ZS nr 1 w Ostrzeszowie