KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W OSTRZESZOWIE

ZS nr 1

1. Na postawie komunikatu MEN z dnia 1.04.2020 r. informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. nasza Szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

2. Informuję też uczniów i rodziców Branżowej Szkoły I Stopnia, że na mocy USTAWY z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. Ust. z 31.03.2020 poz. 568) Art. 15f.
• Ust. 1 W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.7) ) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
• Ust. 2 Pracodawca, z którym zawarta została umowa o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278), w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.
Dariusz Grzesik – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Ostrzeszowie