UWAGA! DRUGI BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W OSTRZESZOWIE!

ZS nr 1

Komunikat

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12 marca (czwartek)
do 25 marca (środa) 2020 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem 12.03.2020 opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.

 

"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.
Jednocześnie poinformowali, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
W związku z powyższym:
• Od dnia 13 marca 2020 r. zawieszam realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych w tym okresie u pracodawców przez uczniów technikum naszej szkoły.
• Od 16 marca br. zgodnie z decyzją MEN będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Dariusz Grzesik – dyrektor Zespołu Szkół nr1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Ostrzeszowie